SUN Dumpster Day

SUN DUMPSTER DAY

Saturday, September 17th

9:00am to 1:00pm (or until Dumpsters are full)

600 Block of South 6th Street (Next to Lowell Elementary)

Salvation Army will receive donations of useable items Must bring flyer or ID with address

Free to SUN & UNC Residents

Monetary donations to SUN for future events are greatly appreciated.

ACCEPTABLE ITEMS:

wood, metal, plastic, paper, clothes, toys, furniture, mattresses, computers & monitors, stereos, televisions, appliances

UNACCEPTABLE ITEMS:

All batteries, Antifreeze, Bricks, Carpet, Chemicals, Pesticides, Concrete, Fluorescent bulbs, Gas, Motor Oil, Paint, Soil, Tanks (Helium, Propane or Oxygen), Tires, Transmission fluid

Día de Limpieza - Gratis para los residentes de SUN & UNC - debe traer volante o identificación con su dirección

Fecha: Sábado, 17 de septiembre
Hora: 9:00 am a 1:00 pm (o hasta contenedores de basura están llenos) Localización: 600 bloques de South 6th Street (al lado de Lowell Elementary) Salvation Army recibirán artículos utilizables para donar

madera, metal, plástico, papel, ropa, juguetes, muebles, colchones, computadoras y monitores, equipos de música, televisores, electrodomésticos

Todas las baterías, anticongelantes, ladrillos, alfombras, productos químicos, pesticidas, de hormigón, tubos fluorescentes, gas, aceite de motor, pintura, tierra, tanques (helio, propano u oxígeno), los neumáticos, líquido de transmission

Ngày SUN Dumpster - Miễn phí cho SUN & UNC Cư dân-Mang theo Tờ quảng cáo hoặc ID với địa chỉ

Ngày: Thứ 7, 17 Tháng 9 Năm 2011
Thời gian: 9:00 giờ sáng đến 1:00 pm (hoặc cho đến khi Dumpsters có đầy đủ) Đến từ: 600 Khối 6 đường Nam (Gần Trừơng Lowell)
Salvation Army sẽ nhận
các đồ đạc sử dụng được tặng

Đờ đạc chấp nhận được (ví dụ):
gỗ, kim loại, nhựa, giấy, quần áo, đồ chơi, đồ nội thất, nệm, máy tính & màn hình, âm thanh nổi, tivi, đồ gia dụng.

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NHƯ:
Tất cả pin, chất chống đông, Gạch, Carpet, Hóa chất, thuốc trừ sâu, bê tông, bóng đèn huỳnh quang, khí, dầu động cơ, sơn, đất, xe tăng (Helium, Propane hoặc oxy), lốp xe, dịch truyền

SUN YARD SALE - Sept.10th, 9:00am - 3:00pm

Artículos Aceptables:

ARTÍCULOS NO ACEPTABLES:

Next SUN Meeting: Tuesday, September 20th at 7pm, Plaza Maria, 115 East Reed St 

Comments