SUN Calendar‎ > ‎

Dumpster Day Saturday September 29

posted Sep 25, 2012, 10:55 AM by Sun Secretary   [ updated Sep 25, 2012, 11:36 AM ]

SUN DUMPSTER DAY

Saturday, September 29th

9:00am to 1:00pm (or until Dumpsters are full)
600 Block of South 6th Street
(Next to Lowell Elementary)
Salvation Army will receive donations of useable items
Must bring flyer or ID with address

Free to SUN & UNC Residents

Monetary donations to SUN for future events are greatly appreciated.
One Mattress Free per Household/Owner. $10 Donation requested for each additional.

ACCEPTABLE ITEMS:

wood, metal, plastic, paper, clothes, toys, furniture, mattresses, computers & monitors, stereos, televisions, appliances

UNACCEPTABLE ITEMS:

All batteries, Antifreeze, Bricks, Carpet, Chemicals, Pesticides, Concrete, Fluorescent bulbs, Gas, Motor Oil, Paint, Soil, Tanks (Helium, Propane or Oxygen), Tires, Transmission fluid


Día de Limpieza - Gratis para los residentes de SUN & UNC - debe traer volante o identificación con su dirección

Fecha: Sábado, 29 de septiembre
Hora: 9:00 am a 1:00 pm (o hasta contenedores de basura están llenos) Localización: 600 bloques de South 6th Street (al lado de Lowell Elementary) Salvation Army recibirán artículos utilizables para donar

Artículos Aceptables:
madera, metal, plástico, papel, ropa, juguetes, muebles, colchones, computadoras y monitores, equipos de música, televisores, electrodomésticos

ARTÍCULOS NO ACEPTABLES:
Todas las baterías, anticongelantes, ladrillos, alfombras, productos químicos, pesticidas, de hormigón, tubos fluorescentes, gas, aceite de motor, pintura, tierra, tanques (helio, propano u oxígeno), los neumáticos, líquido de transmission


Ngày SUN Dumpster - Miễn phí cho SUN & UNC Cư dân-Mang theo Tờ quảng cáo hoặc ID với địa chỉ

Ngày: Thứ 7, 29 Tháng 9 Năm 2012
Thời gian: 9:00 giờ sáng đến 1:00 pm (hoặc cho đến khi Dumpsters có đầy đủ) Đến từ: 600 Khối 6 đường Nam (Gần Trừơng Lowell)
Salvation Army sẽ nhận các đồ đạc sử dụng được tặng

Đờ đạc chấp nhận được (ví dụ):
gỗ, kim loại, nhựa, giấy, quần áo, đồ chơi, đồ nội thất, nệm, máy tính & màn hình, âm thanh nổi, tivi, đồ gia dụng.

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN NHƯ:
Tất cả pin, chất chống đông, Gạch, Carpet, Hóa chất, thuốc trừ sâu, bê tông, bóng đèn huỳnh quang, khí, dầu động cơ, sơn, đất, xe tăng (Helium, Propane hoặc oxy), lốp xe, dịch truyền


Comments